Sútažné podklady
Obsah - vzor: stavebné práce

(1) Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

(2) Opis predmetu zákazky sa vypracuje
a) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný",
b) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.

(3) Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku z dôvodu, že
a) ponúkané výrobky alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 2 písm. a), na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa ním určené technické požiadavky,
b) uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 2 písm. b), na ktoré sa odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

(4) Za vhodný spôsob podľa odseku 3 možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom spĺňajúcim platné európske normy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.

(5) Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. b), môže použiť podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej značke alebo v inej environmentálnej značke, za predpokladu, že
a) tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,
b) požiadavky na označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
c) environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie,
d) sú všeobecne dostupné.

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uviesť v súťažných podkladoch, že výrobky a služby označené environmentálnou značkou sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické požiadavky určené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný orgánom podľa odseku 4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.

(7) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a) dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".

(8) Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Časť obsahu zmluvy možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Ďalej sa uvedie, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy. V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.

(9) Verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž. V pravidlách na hodnotenie kritérií nesmú byť zahrnuté kvadratické, kubické alebo podobné rovnice.

(10) Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti písomne poskytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.

(11) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.

(12) Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo s oznámením použitým ako výzva na súťaž.

(13) O záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, sa vedie evidencia, v ktorej sa uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a dátum poskytnutia súťažných podkladov.

(14) Ak má súťažné podklady, informatívny dokument, sprievodnú dokumentáciu a iné doplňujúce podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk sa uvedie adresa, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať, a ak je to vhodné, aj lehota na ich vyžiadanie, úhrada za ich poskytnutie a spôsob úhrady. Táto osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti a vedie evidenciu o záujemcoch podľa odseku 13. Tým nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa tohto zákona.

(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy za predpokladu, že tieto podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych hľadísk.

(16) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. Ak tieto informácie uvedie, v súťažných podkladoch požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na uplatňovanie § 42 ods. 3.ČASŤ APOKYNY PRE UCHÁDZAČOV

ČASŤ BPODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

ČASŤ CKRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

ČASŤ DOPIS PREDMETU ZÁKAZKY

ČASŤ ESPÔSOB URČENIA CENY

ČASŤ FOBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

ČASŤ GPRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Príloha A1Formulár na predloženie ponuky
Príloha A2Všeobecné informácie o uchádzačovi
Príloha A3Vzor plnomocenstvo (osoba oprávnená konať za uchádzača)
Príloha A4Vzor - Čestné vyhlásenie (súhlas s podmienkami súťaže)

Príloha B1Dotazník k plneniu podmienok účasti (ekonomické, personálne a technické údaje o uchádzačovi)
Príloha B2Referenčný list uchádzača (vzorový formulár)
Príloha B3Celkový personál uchádzača (formulár)
Príloha B4Strojové a technické vybavenie (formulár)
Príloha B5Referenčný list špecialistu (vzorový formulár)
Príloha B6Formulár životopisu (vzor)
Príloha B7Subdodávatelia (formulár)
Príloha B8Vyhlásenie o disponibilite technického vybavenia pre plnenie zmluvy

Príloha C1Návrh na plnenie kritérií

Príloha D1Projektová dokumentácia

Príloha E1Výkaz výmer

Príloha F1Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.4 ZoD - Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska
Príloha č.5 ZoD - Formulár preberacieho protokolu
Príloha č.6 ZoD - Finančná identifikácia

ČASŤ A - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

OBSAH:

A 1 - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV


Časť I.Všeobecné informácie
Časť II.Komunikácia a vysvetľovanie
Časť III.Príprava ponuky
Časť IV.Predkladanie ponúk
Časť V.Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Časť VI.Uzatvorenie zmluvy o dielo

A - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.
Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet verejného obstarávania a postup vo verejnom obstarávaní
3. Predmet zákazky
4. Komplexnosť poskytnutia služby
5. Zdroj finančných prostriedkov
6. Zmluva
7. Miesto a čas poskytnutia služby
8. Záujemca
9. Uchádzač
10. Variantné riešenie
11. Lehota viazanosti ponuky
12. Náklady na ponuku

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie

13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi
14. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie podľa § 38 zákona
15. Obhliadka miesta

Časť III.
Príprava ponuky

16. Jazyk ponuky
17. Obsah a forma ponuky
18. Zábezpeka
19. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Časť IV.
Predkladanie ponúk

20. Predkladanie ponúk
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22. Doplnenie, zmena a odstúpenie od ponuky

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

23. Otváranie ponúk
24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
26. Oprava chýb
27. Vyhodnocovanie ponúk

Časť VI.
Uzatvorenie zmluvy na stavbné práce

28. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
29. Uzatvorenie zmluvy o dielo


© 2010 www.eurotender.sk
tel: 0908 772640, e-mail: info@eurotender.sk